Dr.SANTOSH KUMAR UPADHYAY PROFIL

Curriculum Vitae


Dr.SANTOSH KUMAR UPADHYAY
S/ORAM JASUPADHYAY ContactNo:-
9452560625,9198108542
Email:santosh83.upadhyay@gmail.com

ACADEMIC QUALIFICATION:


 HighSchoolfrom U.P.Boardintheyear2000. 600/367 per
61.16%
 Intermediatefrom U.P.Boardintheyear2002. 500/285 per
57.00%
 B.A(POL.SCIENCE,ANCIENTHISTORY)from VBSPUJaunpurinthe
year2005. 1800/1022 PER56.76
 M.A(POL.SCIENCE)from DRRMLAUFAIZABADintheyear2007
1000/600 per60%.
 M.PHIL(POLTICALSCIENCE)VinayakaMissionsUniversitysalem
Tamilnadu2008 400/250 per62.41
 B.EDFROM DRRMLAUFAIZABADintheyear2009.
 Ph.D2017Govt.M.L.B.CollegeGwaliorAffliatedByjiwajiUniversity
Gwalior(M.P)

SEMINAR


1)8-10MARCH 2008 BHUVaranasi PrachinBharatmepryavaran.
2)5–7February2009 Allahabaduniversity VartamanSanskrit
vangmaymeyatharthvadkedarsankivaigyanikta.
3)30-31july2010 AvdhootBhagwanRam PGCollegeAnparaSonbhadra
UtterPradesh.Maotsetungkeantervirodh1937kesamajvadkiparchhaime
naksalvad.
4)20February2011RajaHarpalSinghP.GCollegeSingramaujaunpur
SwatantratasangharsmeGandhikaStayagrah
5)11-13February2011RajaHarpalSinghP.GCollegeSingramaujaunpur
Pletokiripablicmeshikshaprabandh
6)11-12February2011SaltnatBahadursnakottarmahavidyalaybadlapur
jaunpur
Kashimearunanadikikhojavam nadipravahpathmesanskritikparivartan
7)18-19December2012MahatmaGandhiKashiVidyapeethVaranasi
antarrastiysambandhmesayuktrastrasanghshantykaeksafalprabandh
8)30-31March2013AllahabadUniversity ShrimadBhagwatGeetame
manvadhikarkirakshakeliyekurukshetramesanyanirikshan.
9)17-18February2014B.H.UVaranasiprachinbhartiyagranthomevidhwa
punarvivahkivyavastha
10)23-24February2015T.D.P.G.CollegeJaunpur Bharatmearkshankeliye
kshetravad
11)-16-17February2015V.B.S.P.UJAUNPURPlatokiadarshrajyame
uchchasikshakivyavastha
12)19-20December2015 MO.HasanPGcollegejaunpurResearch
Methology
13)21-22February2016HemvatiNandanBahugunaPGCollegeNaini
Allahabad
BharatnirmanmeJNUkeyuvavargkibhumika
14)27-28February2016Ma.GandhiKashiVidyapeethVaranasi
DrAmbedkarkebhartiyaloktantrakiparchhaimeB.S.P

Book Publication-


1.RashtriyRajnitiMeKshetriyDalokiBhumikaUttarPradeshkeVishesh
SandarbhMe1990-2015
2.BhartiyRashtriyCongresKaParabhav
3.ManavAdhikar
Publication
1)ShodhsandarsISSNNO2219-5908 Dec-2013 loktantraki
vyavhariktapri.95-98
2)ShodhsandarsISSNNO2219-5908 March2014Maotsetungki
(antervirodh)uncontradiction;1937 kesamajvadkiparchhaime
naksalvad.pri.100-102
3)ShodhsandarsISSNNO2219-5908 June2014SrimadBhagvat
Geetamemanvadhikarkirakshakeliyekurukshetramesainnirikshan.pri78
-81
4)ShodhsandarsISSNNO2219-5908 Sep 2014 SwatantraBharat
menirthantakisamsya.pri119-121
5)ShodhsandarsISSNNO2219-5908 March2015 Bhartiy loktantra
memebhrastacharkebadtecharan. pri140-142
6)ShodhsandarsISSNNO2219-5908 March2016SvachchhBharat
SamridhBharatmeKrisamasDayparkachara.Pri50-55Vol11
7)ShodhsandarsISSNNO2219-5908 Dec2015RastriyRajnitimeU.P
kerajnitikdalokibhumika.pri167-170
8)ShodhmartandISSN2349-3844 July2014AnterrastriyRajnitime
shantikaeksafalprabandh.pri92-97
9)ShodhmartandISSN2349-3844 June2015swachchhBharat
Abhiyankisarthakta.pri03-05
10)QualitymanagementinEducationISBN978-81-922572-3-5Pletoki
Republicmeshikshaprabandh.pri0202-203
11)GangaGomtighatisanskritiISBNNo978-93-80285-65-8Kashimearuna
nadikikhojevam nadipravahpathmeSanskritikparivartan.pri0238-240
Sanskaran2012.
12)Kshetriydalokabadatavarchasv(EknajarBiharkeparidrishymeISSN
No–3844ShodhMartandVol04Jan2016Page79-84
13)AnusandhanSamanvayPatrika ISSNNo:2348-7933Pletokeadarsrajy
meUchchshikshakiVyavastha PagNo94-95VolNo7Oct–Dec2015
14)ShodhSandarshISSNNo2319–5908Vol13/Sep–Dec2013Bharat
NirmanmeShikshanitikeadhyayankiprasingikataPagNo126-129
15)BharatmekshetriydalokapradurbhavShodhMartandISSNNo2349-
3844
16)BharatiyLoktantrmesansadhatmaksasanpranalikaadhyayaynShodh
SandarshISSNNo2319-5908

WORK EXPERIENCE


1.TEACHING/VicePrincipal/ExaminationDepartment,ExperienceJul
.2010toSept.2019(RaghubeerMahavidyalayaThaloiBhikharipurkala
Jaunpur(U.P).
2.SubEditorResurchGerounalShodhMartand.
3.CopyEvaluation(CenterEvaluationvbspujaunpur.Rohelkhandvv
Bareilly.AllahabadstateuniversityAllahabad.BundelkhandvvuJhansi
.SiddharthuSiddharthnagar.)2013To2021

PERSONAL INFORMATION:


Father”sname : :RAMJASUPADHYAY.
Mother”sname :VidyaDevi
DateofBirth :03/09/1983.
Nationality :Indian.
MartialStatus :Married.
Gender :Male.
Hobbies :Reading,Writing,PlayingCricketandBalibal.
PermanentAddress :Vill–GajharmauPostMeerapur(Kewal)
Badlapur
Distt.Jaunpur(U.P.)Pincode222125
LanguageKnown :Hindi,&English